Szkolenie BHP w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla pracowników administracyjno – biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, ma przybliżyć pracownikom podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie w zakładzie pracy. Szkolenie regulowane jest przez zakład pracy – wynika z Kodeksu Pracy. Kurs realizowany jest w celu podwyższenia i zdobycia kwalifikacji dla osoby, która odpowiada za formation à la sécurité w miejscu pracy.  

Champ d'application thématique

Kursanci zostaną wprowadzeni w zakres obowiązujących tematów, by w pełni poznać obowiązujące przepisy. Poruszone zostaną tematy takie jak: 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy, 
 • środki ochrony bezpośredniej – odzież robocza, 
 • utrzymywanie porządku na miejscu pracy, 
 • la protection contre l'incendie, 
 • postępowanie w razie zagrożeń zdrowia i życia, 
 • cours de premiers secours
 • obowiązki i uprawnienia pracodawców i pracowników, 
 • odpowiedzialność za naruszanie przepisów i zasad bezpieczeństwa , 
 • poruszanie się w obrębie zakładu pracy, 
 • zagrożenia dla zdrowia i życia – wypadki przy pracy, 
 • zastosowanie środków zapobiegawczych, 
 • bezpieczna eksploatacja maszyn technicznych, 
 • podstawowe etapy organizacji instruktażu stanowiskowego, 
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych zgodnie z wymogiem zakładu pracy i Kodeksu Pracy. 

Osoby odpowiedzialne za szkolenie w zakładzie pracy

instruktor prowadzący zajęcia dla grupy

Obowiązkiem pracodawcy lub kierownika w zakładzie pracy jest przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego. Szczególnie na stanowiskach narażonych na czynniki uciążliwe. Instruktaż przeprowadzają wyłącznie wykwalifikowane osoby, między innymi: 

 • pracownicy służb BHP, 
 • pracownicy oddaleni na zlecenie, którzy wykonują zadania służb BHP, 
 • pracodawcy wykonujący zlecenie służb BHP – gdy zatrudniają 10-50 osób, w grupie ryzyka od I – II, 
 • pracownicy wyznaczeni przez zleceniodawców – gdy posiadają wymagane umiejętności i aktualne zaświadczenia o możliwości prowadzenia instruktaży BHP, 
 • firmy na zleceniu zewnętrznym – zatrudniane w przypadku, gdy zakład pracy zatrudnia powyżej 100 pracowników. 

Adresaci instruktażu

Instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno–biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, przeprowadzany jest zawsze bez wyjątku przed rozpoczęciem pracy. Wymaga się by uczestniczyły w tym: 

 • osoby nowo przyjęte do zakładu pracy, 
 • studenci uczestniczący w praktykach studenckich na terenie zakładu pracy, 
 • obecni pracownicy po istotnych aktualizacjach zasad BHP w zakładzie pracy, 
 • pracownicy wdrażający się na nowe stanowisko pracy, po zmianie ówczesnego. 

Karta szkolenia 

Zajmowanie się instruktażami stanowiskowymi to też obowiązek prowadzenia niezbędnych dokumentacji w zakładzie pracy. Każdy instruktaż musi być udokumentowany na karcie szkolenia wstępnego. Po odbyciu szkolenia wśród pracowników należy zebrać podpisy osób szkolonych jak i szkolących. Jest to regulowane wymogami Kodeksu Pracy. 

Test po ukończeniu kursu

Po zakończeniu kursu do prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, organizowany jest egzamin kompetencyjny – w formie testu pisemnego. Sprawdza on wiedzę zdobytą na szkoleniu. Całość nadzorowana jest przez organizatorów szkolenia. Test o wyniku pozytywnym prowadzi do otrzymania zaświadczenia – poświadczającego o gotowości do prowadzenia instruktaży stanowiskowych w zakładzie pracy. 

Où s'entraîne-t-on ?

Szkolenia firmy ERGON przeprowadzane są w Warszawie. Dodatkowo postanowiliśmy wystąpić naprzeciw oczekiwaniom klientów i realizować szkolenia z dojazdem do klienta. 

Pozostałe szkolenia z ERGON

Przedstawiamy szereg pozostałych szkoleń z naszej oferty: 

 • Droits TDT, 
 • UNO - utilisation, risques et pouvoirs TDT, 
 • Mainteneur de l'équipement de l'UDT, 
 • mainteneur de nacelles élévatrices, 
 • opérateur de plates-formes mobiles les têtes de mât, 
 • opérateur de plate-forme mobile, 
 • opérateur de plate-forme d'accès suspendue
 • opérateur de nacelle élévatrice, 
 • opérateur de chargeur télescopique, 
 • opérateur de monte-charge, 
 • grutier, 
 • le fonctionnement et l'entretien des équipements de déchargement et de chargement, 
 • Opérateur de grue HDS, 
 • opérateur d'élévateur à ciseaux en roue libre, 
 • opérateur de plate-forme mobile, 
 • Droits UDT/TDT/WDT, 
 • le fonctionnement des équipements sous pression, 
 • Formation UDT, 
 • l'entretien des équipements de manutention, 
 • l'entretien d'équipements pour les personnes handicapées, 
 • conducteur d'engins de chantier, 
 • opérateur de chariot élévateur, 
 • opérateur de plate-forme mobile, 
 • monteur de brides, 
 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora. 

Questions et réponses

Czy szkolenie zakończone jest egzaminem?

Tak, szkolenie kończy się testem pisemnym – potwierdzającym wiedzę i kompetencje do organizacji szkoleń na terenie zakładu pracy. 

Gdzie przeprowadzane są szkolenia?

Przeprowadzamy szkolenia BHP w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie. Oferujemy również opcję szkolenia z dojazdem do klienta. 

Plus d'information: