Maszyna – zespół wyposażony w mechanizm napędowy inny niż siła ludzkich lub zwierzęcych mięśni

Aktywizacja wyposażenia ochronnego – moment rozpoczęcia działania wyposażenia ochronnego przy wykryciu ruchu ciała

Analiza ryzyka – identyfikacja zdarzeń grożących powstawaniu ryzyka

Bezpieczeństwo – stan braku ryzyka

Całkowite zatrzymanie systemu – ustanie ruchu zagrażającego po aktywizacji czujnika

Czas dostępu – czas określający dostęp do części maszyny powodujących zagrożenie

Częstość dostępu – liczba zdarzeń dostępu do strefy ochronnej w jednostce czasu

Defekt – niezdolność wypełnienia funkcji przez przedmiot, za wyłączeniem prac konserwacyjnych i planowanych napraw; defekt powodujący niebezpieczeństwo – każdy defekt stwarzający zagrożenie; defekt niezmieniający stanu bezpieczeństwa – funkcje bezpieczeństwa pozostają niezmienione

Funkcje bezpieczeństwa:

  • podstawowe – ich zakłócenie powodowałoby wzrost ryzyka urazów i stanu zdrowia operatora maszyny
  • bezwarunkowe – ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
  • warunkowe – nie są związane bezpośrednio z funkcją bezpieczeństwa
  • pośrednie – ich zakłócenie nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale osłabia poziom bezpieczeństwa

Elektroczułe wyposażenie ochronne (EWO) – zestaw komponentów lub sprzętów działających na rzecz ochrony samoczynnej, są to urządzenia do wyczuwania, sterowania i nadzorowania oraz przełączające sygnały wejściowe

Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – odpowiada za sygnały wejściowe, generując sygnały wyjściowe

Funkcje bezpieczeństwa systemów sterowania – umożliwiają osiągnięcie stanu bezpiecznego maszyny, są wynikiem sygnałów wejściowych elementów systemów sterowania

Funkcja zagrażająca maszyny – funkcja powodująca powstawanie zagrożenia

Informacje dotyczące użytkowania – środki bezpieczeństwa jak znaki, symbole, wykresy, teksty

Izolowanie i rozpraszanie energii – odizolowanie maszyny, czyli jej rozłączenie, zamknięcie izolowanych jednostek, rozproszenie lub powstrzymanie energii, sprawdzenie skuteczności przeprowadzonej procedury

Kategoria – podział elementów systemu sterowania pod kątem defektów i odporności

Łącznik położeniowy – wpływa na niego ruchoma część maszyny

Niezawodność – zdolność maszyny do niezawodnego, bezawaryjnego działania w danych warunkach i czasie

Ocena ryzyka – wskazanie czynników ekonomicznych, środowiskowych i socjalnych na temat ryzyka

Odległość bezpieczeństwa – odległość między strefą ochronną a niebezpieczną

Operator – osoba odpowiedzialna za instalowanie, użytkowanie, konserwacje, naprawy maszyn

Osłona – część maszyny zapewniająca ochronę, na przykład drzwi, obudowa, pokrywa; osłona stała – połączona stale miejscem zainstalowania; osłona ruchoma – może być otwierana; osłona nastawna – stała albo ruchoma, która ma regulowane położenie; osłona blokująca – wyposażona w elementy blokujące, na przykład systemy ryglowe; osłona sterująca – wyposażona w elementy blokujące zapobiegające pracy przy niezamkniętej osłonie

Projektowanie maszyn – budowa, transport, użytkowanie, wycofanie z użytkowania wraz z opracowaniem instrukcji faz „życia” maszyny

Podatność na naprawy i konserwację – przystosowanie urządzenia do przywracania stanu niezbędnego do bezpiecznej pracy

Racjonalnie przewidywalne niewłaściwe zastosowanie – użycie maszyny w warunkach do tego niewskazanych

Redundancja – zastosowywanie kolejnej maszyny, części, systemu po awarii, by zapewnić ciągłość pracy

Resetowanie – przywrócenie funkcji bezpieczeństwa

Ryzyko – prawdopodobieństwo powstania szkody oraz jej ciężkość; ryzyko tolerowane – zaakceptowane w danych okolicznościach

Samonadzorowanie – nadzorowanie automatyczne uruchamiające środki bezpieczeństwa w przypadku ograniczenia zdolności części do wykonywania swojej funkcji

Strefa niebezpieczna – przestrzeń, w której człowiek narażony jest na urazy

Sytuacja zagrożenia – sytuacja, w której człowiek jest wyeksponowany na zagrożenia

Szkoda – uszczerbek, uraz fizyczny na zdrowiu, mieniu, degradacja środowiska

Środki bezpieczeństwa – przeznaczone do redukcji ryzyka i osiągnięcia ryzyka tolerowanego

Środki ochronne – stosowane o ochrony osób przed zagrożeniami, których nie można wyeliminować całkowicie

Uruchomienie maszyny – rozpoczęcie działania maszyny lub jej części; uruchomienie niespodziewane – spowodowane przez uszkodzenie, przywrócenie zasilania, zadziałanie na element sterowniczy w nieodpowiednim momencie, oddziaływanie maszyny, na przykład siła ciężkości, samozapłon silnika

Urządzenie blokujące – uniemożliwia działanie elementu maszyny

Urządzenie ochronne – samo lub z osłoną zmniejsza ryzyko

Urządzenie nadzorujące wybieg – nadaje sygnał uniemożliwiający kolejne włączenie urządzenia

Urządzenie odległościowe samoczynne – zatrzymuje maszynę lub jej elementy przy przekroczeniu strefy ochronnej

Urządzenie ograniczające – zapobiega przekroczeniu wartości granicznych przez urządzenie

Urządzenie powstrzymujące mechanicznie – mające zaporę mechaniczną, zapobiegającą ryzykownym ruchom

Urządzenie ryglujące – rygluje osłonę maszyny

Urządzenie sterownicze podtrzymywane – prowadzi pracę do momentu włączenia elementu sterowniczego

Urządzenia sterowania oburęcznego – wymaga stosowania dwóch rąk dla ochrony operatora

Urządzenia sterownicze krokowe – umożliwiają wykonanie pracy tylko w danej części pomieszczenia

Urządzenia utrudniające dostęp – mają fizyczne przeszkody do strefy niebezpiecznej

Urządzenia sterownicze zezwalające – po włączeniu ręcznie umożliwia wykonanie pracy

Uszkodzenie – brak zdolności do spełnienia danych funkcji przez maszynę

Użytkowanie maszyny zgodnie z przeznaczeniem – prawidłowe używanie maszyny

Zagrożenie – stwarza możliwy uraz

Zawieszenie – zawieszenie jednej lub kilku funkcji bezpieczeństwa podczas pracy maszyny

Zdarzenie szkodliwe – występuje, gdy sytuacja zagrożenia staje się szkodą

Zdolność wykrywania – parametr czułości powodujący włączenie się wyposażenia ochronnego

Więcej informacji: