specjalista (rzeczoznawca) ppoż

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej czynności wchodzące w skład ochrony PPOŻ w budynkach, obiektach budowlanych oraz terenach muszą być prowadzone przez osoby, które posiadają odpowiednie do tego celu kwalifikacje. Są to inspektorzy lub specjaliści, których uprawnienia różnią się między sobą.

Specjalista ma szersze uprawnienia, ponieważ prace może realizować nie tylko w danym zakładzie pracy, ale na szerszym obszarze. Podczas szkolenia specjalisty ds. przeciwpożarowych przedstawiane są między innymi następujące informacje:

  • organizacja ochrony przeciwpożarowej, obowiązki zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, instytucji oraz organizacji, które korzystają z obiektów, budynków czy terenów
  • zasady ochrony przeciwpożarowej
  • rozpoznawanie i ocena zagrożeń
  • wymagania przeciwpożarowe, w tym kwestie zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych
  • środki stosowane podczas zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, a także innych zagrożeń
  • tworzenie odpowiednich warunków formalno-prawnych i organizacyjnych, które odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi i mienia, minimalizowanie skutków i zapobieganie zagrożeniom

Aby zostać specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej, należy zakończyć szkolenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Osoby posiadające tytuł inżyniera pożarnictwa mają uprawnienia wynikające z przepisów prawa równe specjaliście. Ze względu na fakt, że nauka w tych szkole tej jest dłuższa, specjalista dysponuje znacznie szerszą wiedzą niż inspektor i właśnie z tego powodu jego zakres działania jest szerszy.

Więcej informacji: