Przepisów przeciwpożarowych jest wiele i odnoszą się one zarówno do podstawowych, jak i szczegółowych kwestii związanych z ochroną PPOŻ.

Najważniejsze akty prawne, które znajdują zastosowanie w tej dziedzinie:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 ze. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze. zm.)

Obowiązują także Polskie Normy:

  • PN-92/N-01256/01 w temacie Znaki bezpieczeństwa. Ochrona Przeciwpożarowa
  • PN-92/N-01256/02 w temacie Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
  • PN-N-01256-5 w temacie Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
  • PN-B-02852:2001 zatytułowana Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej obowiązkiem zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej obciążony jest właściciel, zarządca lub użytkownik budynku. W tym zakresie można wspomagać się zewnętrznymi usługami PPOŻ, które znajdują się w naszej ofercie.

Więcej informacji: