W każdym zakładzie pracy należy być obeznanym z przepisami przeciwpożarowymi. Nie można tego bagatelizować, ponieważ w przypadku, gdy mamy do czynienia z pożarem budynku, trzeba wiedzieć, jak się zachować. Z podstawowymi przepisami zapoznajemy się podczas szkolenia wstępnego BHP – bez względu na to, na jakim stanowisku pracujemy. Warto jest jednak uzupełnić tę wiedzę poprzez kurs przeciwpożarowy. Mamy wtedy gwarancję, że pracownicy dzięki przeszkoleniu będą bezpieczni w razie zagrożenia.

Kwestie prawne dotyczące budynku

Przede wszystkim budynek zakładu pracy musi spełnić podstawowe wymagania unijne dotyczące obiektów budowlanych. Jednym z nich jest bezpieczeństwo pożarowe, które określa, że w razie pożaru budynek musi zachować nośność konstrukcji. Wtedy też trzeba ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu zarówno w tym obiekcie, jak i na sąsiednie budynki. Również służby ratownicze muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo, żeby osoby wewnątrz obiektu budowlanego mogły zostać szybko uratowane. Również w przepisach krajowych, a więc w ustawie o prawie budowlanym są zawarte wytyczne odnośnie do bezpieczeństwa pożarowego. W świetle prawa, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić podział na strefy pożarowe czy długość drogi ewakuacyjnej. Warunki techniczne określają wymagania, które są sprawdzane przez odpowiednie służby w momencie odbioru budynku. Istnieje również ustawa o ochronie przeciwpożarowej określająca, co należy zrobić, aby uchronić się przed pożarem czy klęską żywiołową. Z kolei w rozporządzeniu o ochronie przeciwpożarowej budynków znajduje się instrukcja zachowania bezpieczeństwa pożarowego oraz wytyczne, gdzie znajdują się miejsca najbardziej zagrożone pożarem.

Obowiązki pracodawcy

W wyżej wymienionych przepisach znajdziemy zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi przez szkolenie. Ponadto, musi zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Również kodeks pracy określa, że trzeba wyznaczyć pracowników do wykonywania zadań w razie pożaru. Ich liczba powinna być dostosowana do rodzaju i poziomu zagrożenia. Zwykle jednak określa się, że przy pracy na zmiany powinny być to co najmniej dwie osoby na zmianę. Natomiast w przypadku, gdy budynek ma kilka pięter jest to minimum dwóch pracowników na kondygnację. Pracodawca umieszcza dane wyznaczonych pracowników na liście, którą należy wywiesić przy punkcie medycznym. Dane muszą zawierać imię i nazwisko takiej osoby, miejsce jego pracy i numer służbowy. Oprócz tego istnieje zapis w kodeksie pracy, że zagrożenia powinny zostać odpowiednio zidentyfikowane. Trzeba także wykonać listę zasad postępowania w razie pożaru.

Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Oprócz dotrzymania technicznych i technologicznych wymagań, o których mowa była wyżej, pracodawca musi zapewnić akcesoria w celu zabezpieczenia budynku w razie pożaru. Obowiązkiem jest umieszczenie gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych takich jak czujniki dymu, a także ich konserwacja. Należy też odpowiednio zabezpieczyć materiały łatwopalne, gdyż wtedy zmniejszamy ryzyko pożaru. Podstawa to dobry, czytelny sposób oznaczenia ewakuacji osób z budynku. Wszyscy pracownicy powinni być obeznani w przepisach przeciwpożarowych, przede wszystkim dlatego, że zapewniają sobie tym bezpieczeństwo.

Co w razie utraty mienia?

Ważnym aspektem jest także ochrona miejsca pracy przed stratami, do których mogłoby dojść, gdyby pracownicy nie znali przepisów przeciwpożarowych. Są już one przedstawiane na szkoleniu wstępnym z BHP, jednak to jedynie podstawy. Dzięki specjalistycznemu kursowi przeciwpożarowemu straty mogą zostać zredukowane do minimum. W dodatku, obszerna znajomość przepisów pozwala na szybką i sprawną ewakuację, a także na zachowanie spokoju w sytuacji kryzysowej. To jednak na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Również on musi pokryć ewentualne straty, nawet jeśli znajdzie się winny całego zdarzenia.

Obowiązki pracownika

Najbardziej oczywistymi rzeczami, jakie pracownik musi znać i umieć zastosować w praktyce, są przepisy przeciwpożarowe. W razie pożaru ma obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy lub osoby wyznaczonej do wykonywania zadań. W celu zapobiegania takim zdarzeniom pracownicy powinni dochować szczególnych starań, aby zadbać o porządek na swoim stanowisku pracy. Dodatkowo, jeśli dojdzie do pożaru, każdy musi powiadomić pracodawcę o tym, a także ostrzec tych, którym może grozić niebezpieczeństwo.

Dlaczego trzeba znać przepisy PPOŻ?

W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do pożarów. Zwykle są one spowodowane niepoprawnym użyciem urządzeń elektrycznych, ale też podpaleniami. Również z tego powodu, im więcej jest pożarów, tym więcej jest strat wywołanych przez nie. Aby temu zapobiec, należy zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi. Jeśli nie będziemy ich przestrzegać, może spowodować to nawet uniemożliwienie dostępu do budynku jednostce straży pożarnej. Mogą wystąpić usterki różnych urządzeń, gdy te nie będą poddawane konserwacji. Koniec końców, istnieje zagrożenie, że dojdzie do pożaru. W jego wyniku ogień dużo szybciej się rozprzestrzeni, a ewakuacja z obiektu będzie niemożliwa. Istnieje także ryzyko, że niektórzy nie wyjdą cało z tego zdarzenia.

Szkolenie przeciwpożarowe

Dogłębna wiedza, jak zachować się w razie pożaru, jest potrzebna każdemu. Choć przepisy poznajemy już na szkoleniu wstępnym z bezpieczeństwa i higieny pracy, to warto przemyśleć podjęcie się dodatkowego kursu. Na szkoleniu przeciwpożarowym nie tylko przypomina się o kwestiach prawnych, ale też poznaje się odpowiednie oznaczenia pożarowe i ewakuacyjne zgodne z Polską Normą. Co ważne, zwykle instruuje się pracowników co do przeprowadzania ewakuacji. Jest to ciekawe doświadczenie dla uczestników, ponieważ zaznajamiają się z tematem nie tylko od strony teoretycznej, lecz także od strony praktycznej.

Jeśli jesteś pracodawcą i szukasz takiego szkolenia dla swoich pracowników, zapraszamy do naszego Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON. Zapewniamy kształcenie na najwyższym poziomie dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnemu sprzętowi. Warto dodać, że po odbytym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. Ceny zależą od liczby osób odbywających kurs – mamy rabaty dla większych grup, a także istnieje możliwość negocjacji! Skontaktuj się z nami przez formularz lub telefonicznie, a my udzielimy odpowiednich informacji.