Pierwszą pomoc od strony prawnej regulują odpowiednie przepisy, między innymi w Kodeksie pracy, Kodeksie karnym, a także rozporządzenia i ustawy. Określają one wymagania w stosunku do pracodawców, kierujących pojazdem, nauczycieli, a także każdego, kto widzi człowieka znajdującego się w pozycji grożącej niebezpieczeństwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
Przepisy wskazują, że w przypadku, nieudzielenia pierwszej pomocy człowiekowi, który znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, można narazić się na karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Obowiązki pracodawcy w zakładzie pracy
Według przepisów pracodawca ma obowiązek zagwarantować swoim pracownikom właściwe środki higieny, urządzenia sanitarno-higieniczne, a także środki przeznaczone do udzielenia pomocy przy wystąpieniu wypadku. Każdy zakład pracy musi być wyposażony w apteczkę. W apteczce muszą znaleźć się produkty zależne od charakteru pracy oraz liczby osób w zakładzie pracy. Pracodawca ma także obowiązek przeszkolić jedną osobę w przedstawionym zakresie i wyznaczyć pracownika, który będzie udzielał pierwsze pomocy.

Podstawa prawna:

  • Kodeks pracy – ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) art. 2091
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, art. 26 i 162
  • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
  • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Więcej informacji: