Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 ze. zm.) zawiera najważniejsze informacje dotyczące obowiązków firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Według przepisów każda osoba – fizyczna, prawna, instytucja czy organizacja, która korzysta z danego obiektu i przylegającego do niego terenu lub samego terenu jest zobowiązana do przygotowania ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Zarządca budynku, terenu bądź obiektu, jego właściciel lub użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

  • przestrzegania wymogów budowlanych, technologicznych i instalacyjnych w zakresie przeciwpożarowym
  • wyposażenia obiektu, terenu bądź budynku w odpowiedni sprzęt ratowniczy i pożarniczy, w tym w środki gaśnicze – informacje na ich temat można znaleźć także w odrębnych przepisach
  • zadbać o regularne prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu pożarowego i ratowniczego, aby mogły one przez cały czas działać niezawodnie
  • przygotować budynek, teren lub obiekt tak, aby jego użytkownicy mogli w razie potrzeby skorzystać z ewakuacji lub akcji ratowniczej
  • zapoznać swoich pracowników z przepisami PPOŻ – można zrobić to na podstawie szkoleń, które włączają informacje teoretyczne i praktyczne
  • wskazać na postępowanie w przypadku miejscowego zagrożenia, na przykład pożaru, klęski żywiołowej

Zarządca, użytkownik czy właściciel są odpowiedzialni za naruszanie przepisów i mogą narazić się na kary z tytułu ich nieprzestrzegania. Nadzorem zajmują się komendanci Państwowej Straży Pożarnej, którzy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli.

Więcej informacji: