Każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika, ma obowiązek dokładać starań do tego, aby jego życie i zdrowie na stanowisku pracy było odpowiednio chronione. W tym celu wykorzystuje się przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które dokładnie określają bezpieczne i higieniczne warunki pracy na różnych typach stanowisk.

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP:

 • jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia swoich pracowników
 • jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
 • musi organizować prace w sposób zgodny z przepisami prawa
 • reagować na potrzeby pracowników w tym zakresie
 • dbać o politykę zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym
 • realizować nakazy, decyzje, zarządzenia organów sprawujących nadzór nad warunkami pracy
 • przekazać pracownikowi informacje o ryzyku zawodowym, możliwych zagrożeniach zdrowia i życia w zakładzie pracy oraz o działaniach mających na cel ich ograniczenie i wyeliminowanie
 • wyznaczyć pracowników do prowadzenia pierwszej pomocy, działań przeciwpożarowych oraz ewakuacji
 • odpowiednio wyposażyć stanowiska pracy oraz maszyny
 • wskazać koordynatora, którego zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zapewnić pracownikom szkolenia wstępne i okresowe
 • dostarczyć bezpłatnie środki ochrony indywidualnej, obuwie, odzież

Więcej informacji na temat obowiązków firm można uzyskać od specjalistów w tym zakresie, w tym w naszej firmie. Zawsze służymy Państwu kompleksowym wsparciem, które związane jest z realizacją czynności obligatoryjnych, zgodnych z przepisami prawa.

Więcej informacji: