Inspektorem BHP jest osoba, która zajmuje się zawodowo bezpieczeństwem i higieną pracy. Do jej zadań należy również koordynacja, nadzór oraz inne czynności związane ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, na przykład przygotowywanie ocen ryzyka zawodowego dla danych stanowisk, wykonanie analizy ryzyka, postępowania powypadkowego, gdy ma miejsce wypadek przy pracy, sporządzanie innych dokumentów, dbałość o przestrzeganie przepisów oraz stałe poprawianie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Aby zostać inspektorem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy ukończyć co najmniej technikum w danym kierunku, ale optymalne są studia wyższe w odpowiedniej specjalności, ponieważ na ich podstawie można uzyskać szersze uzyskać uprawnienia, które nadają tytuł specjalisty.

  • inspektorem jest osoba, która ma zawód technika
  • starszym inspektorem jest osoba, która ma zawód technika oraz 3-letnią praktykę lub też wyższe wykształcenie kierunkowe czy studia podyplomowe

Kiedy należy powołać służbę BHP?

Zgodnie z przepisami prawa w firmach, które zatrudniają do 100 osób, zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być powierzone pracownikowi zewnętrznemu. W przypadku zatrudnienia 100 lub więcej pracowników pracodawca ma obowiązek stworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec tego w mniejszych firmach nie ma konieczności zatrudniania inspektorów i tworzenia odpowiedniej służby. Pracodawca może także samodzielnie wykonywać zadania służby, jeżeli posiada ukończone szkolenie. W przypadku, w którym w zakładzie pracy są stwierdzone zagrożenia zawodowe, inspektor pracy może nakazać utworzenie odpowiedniej służby lub podwyższenie liczby jej pracowników.

Więcej informacji: