W certyfikacji maszyn zastosowanie znajdują następujące przepisy prawne:

Dyrektywa 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, która określana jest także mianem dyrektywy maszynowej. Dyrektywa została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). Zastąpiła ona Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2170).

Dyrektywa ta ma zastosowanie w przypadku następujących obiektów:

 • maszyny
 • elementy bezpieczeństwa
 • wyposażenie wymienne maszyn
 • oprzęt przeznaczony m.in. do podnoszenia
 • łańcuchy, pasy i liny
 • części możliwe do odłączenia z maszyn, w tym do mechanicznego przenoszenia napędu
 • maszyny niedokończone

Przepisy dyrektywy wskazują, że maszyną jest zespół, który jest wyposażony w napęd inny niż wykorzystujący siłę mięśni zwierzęcych lub ludzki. Zespół ten musi składać się z połączonych ze sobą elementów i części, z czego co najmniej jedna musi wykonywać ruch. Dyrektywa wyłącza m.in. broń, maszyny zaprojektowane dla policji, wojska, do celów badawczych, górnicze urządzenia wyciągowe, maszyny działające w celach jądrowych, w parkach rozrywki, środki transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.

Zastosowanie mają także następujące przepisy prawa:

 • Rozporządzenie MG z dn. 21. 10. 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Rozporządzenie MG z dn. 13. 06. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 124 poz. 701)
 • Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE
 • Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE
 • Dyrektywa ATEX 94/9WE – strefa wybuchowa

Więcej informacji: