Wymagania pierwszej pomocy w zakresie obowiązków firm określa Kodeks pracy, a dokładnie Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) art. 2091.

Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca zobowiązany jest do:

  • zapewnienia środków koniecznych do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku pożaru, ewakuacji czy w innych nagłych wypadkach
  • wskazania pracowników, którzy będą odpowiedzialni za jej udzielanie
  • zadbania o łączność z odpowiednimi ślubami, które są wyspecjalizowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pomocy medycznej

Prawo wskazuje także, że wszystkie te działania muszą być indywidualnie dostosowane do zakresu oraz typu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, liczby osób będących pracownikami oraz przebywających na terenie zakładu pracy, a także występujących w nim zagrożeń.

W przypadku naruszenia przepisów Kodeksu pracy pracodawca jest narażony na płatność kary w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym dostępu do systemu i środków pierwszej pomocy, który działa sprawnie. Przepisy określają także, że pracodawca musi wyznaczyć pracownika, który będzie zajmował się jego obsługą. Pracownik wydelegowany do tego zadania musi być odpowiednio przeszkolony i posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Więcej informacji: