Jako pracodawca musisz zapewnić swoim pracownikom szkolenia BHP i PPOŻ. Jako szef musisz powołać grupę pracowników jako zespół odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie BHP w Twojej firmie. Z kolei jako pracownik, masz zobowiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Firma szkoleniowa ERGON oferuje kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników. Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu sposobów zabezpieczeń, pierwszej pomocy i prawidłowej ewakuacji.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach pracy od strony prawnej 

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek przeszkolenia nowych pracowników z zakresu BHP. To właśnie zatrudniający ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno zakładu pracy, jak i pracowników.  

Pracodawca ma obowiązek poinformować nowych pracowników o: 

 • możliwych zagrożeniach dla zdrowia i życia,  
 • zasadach postępowania w przypadku awarii i wypadków,  
 • działaniach zapobiegawczych i ochronnych,
 • przedstawić kadrę osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy czy działania przeciwpożarowe i ewakuację innych osób.  

W każdym miejscu pracy powinny być zapewnione m.in.: 

 • środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy – apteczka, 
 • gaśnica, 
 • instrukcja kierująca do wyjścia w czasie ewakuacji – pojedyncze tabliczki ze strzałkami oraz mapy obiektu z zaznaczeniem kierunku ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń, 
 • listę osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i wykonujących działania przeciwpożarowe i ewakuacyjne, 
 • tabliczki z numerami alarmowymi, 
 • defibrylator AED. 

Dobrze wyposażone w środki pierwszej pomocy i inwestujące w bezpieczeństwo firmy wzbudzają zaufanie i ustanawiają mocniejszą pozycję na rynku.  

Każdy pracownik ma obowiązek m.in. znać zasady BHP w miejscu pracy, uczestniczyć w szkoleniach BHP i PPOŻ, pracę wykonywać zgodnie z zasadami BHP, dbać o stan maszyn i wyposażenia, stosować środki ochrony indywidualnej, natychmiastowo powiadomić pracodawcę o zauważonym wypadku/ zagrożeniu oraz współdziałać z pracodawcą i współpracownikami.  

BHP w pracach na wysokościach 

Prace na wysokościach to prace powyżej 1 metra nad podłożem bez osłony zabezpieczającej. Do takich prac zaliczają się różnego rodzaju prace na urządzeniach, maszynach, rusztowaniach również zawód alpinisty przemysłowego.  

Każde miejsce pracy wysokościowej musi być wyposażone w poręcze ochronne, krawężniki i poprzeczki.  

Nadzorowanie pracowników wysokościowych jest zadaniem kierowników, a nie zespołu BHP.  

Prace na wysokościach mogą wykonywać tylko osoby, które: 

 • są pełnoletnie, 
 • posiadają brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy, 
 • posiadają ważne szkolenie BHP, które przeprowadzane są co najmniej raz do roku (w przypadku szczególnie niebezpiecznych prac wysokościowych), 
 • znają ocenę ryzyka zawodowego występującego w danej pracy, 
 • znają wewnątrzzakładowe instrukcje i procedury prac na wysokościach, 
 • w wyposażeniu posiadają środki ochrony indywidualnej (SOI) i przeszkolenie z ich stosowania. Do środków ochrony zbiorowej należą balustrady, siaty ochronne i bezpieczeństwa, rusztowania ochronne. Nie są one jednak wystarczające, by zapewnić ochronę indywidualną. Do SOI należą m.in. kaski ochronne, kamizelki odblaskowe, środki ochrony przed upadkiem z wysokości tj. uprzęże (szelki), zatrzaski, linki bezpieczeństwa itp. 

BHP w pracach inżynieryjno–technicznych 

odzież ochronna dla pracowników

Prace inżynieryjno-techniczne to zawody m.in. jako konstruktor, projektant, technolog czy organizator produkcji. Szkolenia dla takich pracowników aktualizują wiedzę z zakresu identyfikacji i oceny możliwych zagrożeń, organizacji stanowiska pracy zgodnie z BHP i ergonomią pracy, metod likwidacji lub ograniczenia czynników kreujących zagrożenie.  

Program kursu zawiera: 

 • regulacje prawne, 
 • obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, 
 • obowiązki pracownika w zakresie BHP, 
 • identyfikację, analizę i ocenę możliwych zagrożeń, 
 • sposoby zapobiegania zagrożeniom – stosowanie rozwiązań projektowych, technologicznych i organizacyjnych, 
 • ćwiczenia praktyczne, 
 • tworzenie przykładowych list z zasadami postępowania w razie wypadku lub innego zagrożenia. 

BHP pracodawców i kierowników  

Do obowiązków pracodawców i organizatorów pracy należy odpowiedzialne tworzenie bezpiecznych warunków do pracy. Każda osoba kierująca musi: 

 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, 
 • dbać o SOI (Środki Ochrony Indywidualnej) i środki ochrony zbiorowej, 
 • organizować pracę tak, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo przed wypadkami lub chorobami, 
 • dbać o pomieszczenia i wyposażenie, 
 • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP, 
 • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę medyczną nad pracownikami, 
 • zapewnić szkolenia okresowe z zakresu BHP pracownikom. 

BHP pracowników biurowych 

Każdy pracownik na zlecenie pracodawcy powinien odbyć wstępne szkolenie BHP na początku swojej pracy w firmie, potem zaś szkolenia okresowe. W przypadku pracowników biurowych szkolenia BHP ważne są przez 6 lat, a opłatę za nie uiszcza pracodawca.  

Oferta szkoleniowa 

Oferujemy kursy wstępne oraz okresowe z zakresu BHP i PPOŻ skierowane dla pracowników.  

grupa pracowników przeprowadzająca ewakuację

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakres szkolenia obejmuje m.in.: 

 • pierwszą pomoc, 
 • zasady korzystania z defibrylatora AED, 
 • zasady bezpiecznej pracy, 
 • SOI. 

W przypadku pracowników wysokościowych również: 

 • zasady użytkowania sprzętu wspinaczkowego,  
 • rodzaje siatek bezpieczeństwa. 

Ważność zaświadczeń BHP 

RODZAJ STANOWISKA OKRES WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA (W LATACH) 
STANOWISKO ROBOTNICZE 3  
PRACODAWCA, KIEROWNIK, PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY, SŁUŻBY BHP 
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO- BIUROWI 

Jako doświadczeni szkoleniowcy prowadzimy również kursy zawodowe z uprawnieniami UDT, np.: 

 • z obsługi dźwigów, 
 • z obsługi suwnic, 
 • z obsługi wózków widłowych, 
 • z obsługi podestów ruchomych, 
 • na stanowiska wysokościowe, 
 • na stanowisko spawacza. 

Pytania i odpowiedzi

Co jaki czas muszę robić szkolenia BHP jako pracownik?

Szkolenie BHP nowozatrudniony na stanowisku robotniczym pracownik musi obyć w przeciągu 12 miesięcy od dnia, kiedy został zatrudniony. Następnie nie rzadziej niż raz na 3 lata musi odbyć szkolenie okresowe w celu odnowienia zaświadczenia i umiejętności.  

Czy szkolenia odbywają się online?

Nie, szkolenia z zakresu BHP nie mogą odbywać się w formie zdalnej.  

Na ile ważne mam zaświadczenie o BHP jako pracodawca?

Szkolenia BHP dla pracodawców i kierowników mają ważność 5 lat. Po tym czasie należy ponownie odbyć kurs BHP.  

Więcej informacji: