zdjęcie urządzenia UTDUrząd Dozoru Technicznego (inaczej UDT) jest to organ, który został powołany, aby zabezpieczyć eksploatacje wszystkich instalacji i urządzeń technicznych, z mocy prawa podlegające dozorowi technicznemu. UTD prowadzi jak i działania certyfikacyjne UDT-CERT tak i szkoleniowe Akademia UDT. Dozór techniczny jest to zespół procedur, które są zdefiniowane przepisami ustawy o dozorze technicznym, służące zapewnieniu bezpiecznego korzystania i funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliwa. Dozór techniczny jest wykonywany przez takie jednostki jak: Transportowy Dozór Techniczny; Urząd Dozoru Technicznego oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu to przede wszystkim urządzenia stwarzające zagrożenie, u których może dojść do: rozprzestrzeniania się niebezpiecznych materiałów podczas ich transportu lub magazynowania, wyzwalania energii potencjalnej lub kinetycznej w czasie przemieszczania ładunków lub ludzi oraz rozprężenia gazów pod ciśnieniem. Do listy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu zaliczają się wszystkie urządzenia transportu bliskiego takie jak: suwnice, dźwigi osobowe, żurawie itp.

Zakres działań UDT

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się wszelkiego rodzaju sprawami związanymi ze sprawowaniem dozoru technicznego. Zgodnie z art. 37 ustawy o urządzeniach technicznych do głównych działania UDT należy: nadzorowanie i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym; wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi; szkolenie pracowników; wydawanie decyzji związanych z wykonywaniem dozoru technicznego; ewidencja eksploatowanych urządzeń; certyfikowanie systemów jakości; współpraca z instytucjami polskimi jak i zagranicznymi w zakresie działań harmonizacji przepisów oraz ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego; ustalanie programów szkoleniowych dla osób obsługujących urządzenia techniczne; sprawdzanie kwalifikacji osób, które obsługują, wytwarzają, naprawiają czy wykonują badania urządzeń technicznych; przeprowadzanie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń oraz ocena stopnia zagrożenia urządzeń technicznych.

Uprawnienia UDT

Uprawnienia UDT są to kwalifikacje osób zajmujących się obsługą lub konserwacją urządzeń podlegających nadzorowi technicznemu, w szczególności urządzeń transportu bliskiego. Zaświadczenie o kwalifikacjach wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Jego zadaniem jest potwierdzenie znajomość specyfikacji dozoru technicznego, wymaganych przepisów i norm oraz umiejętności wykonywania czynności mających związek z eksploatacją lub konserwacją urządzeń w praktyce. Każdy, kto chce zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu wymagającego certyfikatu UDT musi przejść odpowiednie szkolenie i zdać egzamin UDT. Świadectwo kwalifikacji wydawane jest w oparciu o pozytywny wynik egzaminu państwowego zdanego przed komisją UDT. Egzamin ten sprawdza wiedzę teoretyczną, jaki również praktyczne umiejętności obejmujące obsługę wybranego urządzenia transportu bliskiego. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy złożyć odpowiedni wniosek w sprawie sprawdzenia kwalifikacji niezbędnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Egzamin sprawdzający kwalifikacji jest odpłatny. Kwalifikacje są sprawdzane zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.