pracownicy podczas szkolenia bhpBezpieczeństwo i higiena pracy to szereg zasad i przepisów, które są opracowane i wdrażane w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy w godzinach pracy. BHP jest to system ochrony życia i zdrowia pracowników w miejscu pracy, obejmujący środki prawne, społeczno-ekonomiczne, organizacyjno-techniczne, sanitarno-higieniczne, lecznicze i profilaktyczne, rehabilitacyjne itd. Zgodnie z definicją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Bezpieczeństwo i higiena pracy – ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać prace w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.” Wymagania dotyczące BHP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26 września 1997 r. Również reguły i zasady BHP są zawarte w Konstytucji RP, Kodeksie Pracy, a także w rozporządzeniach, ustawach i postanowieniach.

BHP a pracodawca

pracownicy podczas szkolenia bhpKażdy pracodawca, który zatrudnia pracowników jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie. W związku z tym zgodnie z kodeksem pracy posiada określone obowiązki w zakresie BHP takie jak: zapobieganie możliwemu ryzyku obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu pracowników; ocena niezbędnych środków bezpieczeństwa, technicznych, organizacyjnych oraz ochrony indywidualnej w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa; zapewnianie środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń i zagrożeń dla zdrowia; zapewnienie pracownikom bezpiecznych i dogodnych warunków pracy, zgodnych z charakterem ich działalności; przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich i zatrudnianie pracowników na stanowiska z uwzględnieniem ich stanu zdrowia; okresowe monitorowanie, ocena i komunikacja stanu zdrowia pracowników i bezpieczeństwa w systemie pracy, w tym cele i programy doskonalenia; stała aktualizacja deklaracji bezpieczeństwa zgodnie ze zmianami w przepisach i zmianami w procesach pracy; ciągłe szkolenia w tym zakresie, podnoszące świadomość wszystkich pracowników o znaczeniu bezpieczeństwa i higieny pracy; kontrola aspektów prawnych, wytycznych technicznych i innych wymagań we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także kontrola terminowego i prawidłowego wdrażania tych wymagań do praktyki; współpraca z pracownikami, dostawcami, konsumentami, instytucjami oraz innymi osobami i instytucjami w zakresie BHP i ich powiadamianie.

Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Bezpieczeństwo i higiena pracy to istotna i nieodzowna część działania każdej firmy. Każdy właściciel, który zleca zadania i nadzoruje nad uzyskiwaniem kwalifikacji konkretnych osób powinien znać i przestrzegać zasady określone w przepisach. Niezwykle ważne jest by pracodawcy posiadali niezbędną wiedze i umiejętności w zakresie BHP, gdyż to właśnie do ich obowiązków należy nadzorowanie wypełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomocne przy pozyskaniu, ale także w utrwaleniu wiedzy i umiejętności są szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Na szkoleniach tych uczestnikom jest przekazywana wiedza w zakresie zabezpieczenia pracowników prze zagrożeniami mającymi związek z wykonywaną pracą, tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz umiejętności oceny zagrożenia pojawiającego się na miejscu pracy oraz ryzyka wiążącego się z tymi zagrożeniami.