Czym jest suwnica?

Suwnice są urządzeniami dźwignicowymi. Wykorzystuje się je m. in. w branży hutniczej, budowlanej czy w zakładach produkcyjnych. Stosuje się je do transportu materiałów zazwyczaj o dużym ciężarze. Ich sposób działania i wykorzystania wymaga dobrej sprawności wszystkich układów oraz podzespołów urządzeń. Najmniejsza usterka bądź awaria może doprowadzić do unieruchomienia urządzeń oraz do przerw w wykonywanych pracach. Aby uniknąć takich sytuacji lub starać się, aby nie zdarzały się często, przegląd suwnic należy zlecać sprawdzonym fachowcom. 

przegląd suwnic

Suwnice to urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu. Należy ich używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z instrukcją użytkowania. Ponadto, obowiązkiem eksploatującego jest zapewnienie urządzeniom właściwą konserwację.  

Jak często wykonywać przeglądy konserwacyjne suwnic?  

Wymogi z zakresu prawidłowej konserwacji urządzeń opisują dwie ustawy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. 

To drugie określa wymaganą częstotliwość wykonywania przeglądów konserwacyjnych maszyn. Suwnice ogólnego przeznaczenia, które wyposażone są w napęd ręczny wszystkich mechanizmów, powinny być poddawane konserwacji nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Te posiadające napęd mechaniczny oraz specjalne przeznaczenie – nie rzadziej jak raz na 30 dni, chyba że producent zalecił częstsze ich wykonywanie.  

Kto może wykonywać przeglądy konserwacyjne suwnic? 

Przeglądy konserwacyjne suwnic mogą wykonywać jedynie osoby, które posiadają wymagane uprawnienia UDT. Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją użytkowania oraz przestrzegając terminu ich wykonywania. Czynności, które zostały wykonane podczas przeglądu, należy spisać w dzienniku konserwacji suwnicy. 

Przegląd okresowy suwnicy  

Podczas okresowego przeglądu suwnicy sprawdza się min.: 

 • Stan techniczny napędu;  
 • Stan techniczny cięgien wraz z ich mocowaniami;  
 • Poprawność działania elementów bezpieczeństwa;  
 • Poprawność działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.  
   

Dodatkowo, na każdym przeglądzie czyści się urządzenie, uzupełnia jego smary i oleje. Usuwa się także wszelkie nieprawidłowości w działaniu układów urządzeń. Wykrycie większych uszkodzeń wiąże się z koniecznością poinformowania przez konserwatora użytkującego o zaistniałych usterkach oraz o ewentualnej konieczności wyłączenia suwnicy z użytku. Może okazać się to konieczne do przeprowadzenia większych napraw.  

naprawa suwnic

W przypadku koniecznej wymiany urządzeń zabezpieczających cięgien nośnych, mechanizmu podnoszenia lub urządzeń chwytających, niezbędne będzie ponowne przejście badań DT. 

Minimum raz w roku należy poddawać przeglądowi także konstrukcję nośną suwnicy. Szczególnie połączenia spawane, nitowane oraz instalację ochrony przeciwpożarowej. 

Remonty i naprawa  

 Kompleksowy remont oraz naprawa suwnic umożliwiają utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym. Pozwoli to na bezproblemowe oraz wydajne korzystanie z suwnic. Dzięki temu można również zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii bądź nieszczęśliwych wypadków, mogących okazać się kosztownymi.  

Przed remontem suwnicy, za każdym razem, konieczna jest jej diagnostyka. Nie należy ograniczać się jedynie do usunięcia usterek zgłaszanych przez klienta.  

Z serwisu należy skorzystać, gdy: 

 • Chcemy rozszerzyć zakres pracy urządzenia;  
 • Chcemy zwiększyć wydajność urządzenia;  
 • Widoczne są pierwsze oznaki zużycia elementów konstrukcyjnych suwnicy; 
 • Upłyną czas użytkowania suwnicy, który podał producent; 
 • Zachodzą zmiany w obowiązujących normach czy przepisach warunkujące użytkowanie suwnic.