Żurawie przenośne, inaczej przeładunkowe, zwane też samojezdnymi to maszyny, gdzie między kabiną operatora, a częścią ciężarówkową pojazdu zamontowany jest żuraw. 

Są to maszyny niezwykle pomocne przy wszelkich pracach przeładunkowych na budowie, lotniskach, w portach morskich, przy remontach, pracach transportowych czy w logistyce, a więc wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wielkogabarytowymi ładunkami, których nie da się przemieścić przy użyciu ludzkiej siły.  

Maszyny te można podzielić na kilka rodzajów 

Poza przenośnymi i przewoźnymi, istnieją również żurawie: 

 • samochodowe, 
 • gąsienicowe, 
 • jezdniowo – terenowe, 
 • terenowo – kołowe. 

Ponadto warto wiedzieć, że w przypadku żurawi możemy się też spotkać z trzema różnymi rodzajami napędu, a są to:  

 • spalinowo – mechaniczny,  
 • spalinowo – hydrauliczny, 
 • spalinowo – elektryczny. 
żuraw przewoźny podczas pracy

Udźwig żurawia zależy natomiast od: długości wysięgu oraz wysięgnika i jego kąta nachylenia, rodzaju olinowania i sposobów podparcia żurawia. 

Żeby jednak móc pracować z tymi maszynami, trzeba mieć kwalifikacje oraz odpowiednie uprawnienia, które wydaje Urząd Dozoru Technicznego. 

W związku z tym, warto wziąć udział w szkoleniu na obsługę żurawi, co daje ogromne możliwości pracy w rozległych gałęziach przemysłu. Na naszych szkoleniach dowiesz się wielu przydatnych informacji odnośnie tych urządzeń, a będą to m.in.: 

 • parametry żurawia, przykładowo: granice udźwigu czy wysięgu i inne informacje, których znajomość jest niezbędna do właściwego używania maszyny, 
 • funkcje i działanie układów, 
 • wszelkie zagadnienia dotyczące napędu hydraulicznego, zarówno budowa, jak i działanie, 
 • sterowanie maszyną – sposoby sterowania, stabilne utrzymanie i jak działać w wypadku okoliczności niebezpiecznych, 
 • zasady bezpieczeństwa, w tym BHP oraz stabilności, 
 • nauka odczytu symboli graficznych dotyczących obsługi, 
 • uprawnienia pozwalające na bycie operatorem. 

Wyżej wymieniona lista zawiera zagadnienia z części teoretycznej. Oczywiście po przyswojeniu teorii, każdy uczestnik nauczy się wykorzystywać ją w praktyce oraz będzie ćwiczył rzeczywistą pracę z żurawiami na placu manewrowym. 

Nasze szkolenia 

Kurs możesz zrobić w naszym ośrodku lub w wybranym przez Ciebie miejscu – na życzenie nasz szkoleniowiec dojeżdża do klienta.  
Całość kończy się egzaminem zdawanym przed komisją UDT. Pozytywny wynik obu części gwarantuje zdobycie uprawnień i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego możliwości pracy na stanowisku operatora żurawi przenośnych i przewoźnych. 

Aby jednak w ogóle przystąpić do szkolenia, trzeba spełnić pewne warunki, a są to: 

 • ukończenie 18 roku życia, 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe, 
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań (udokumentowanych) do pracy na stanowisku, 
 • prawo jazdy kategorii C. 

Certyfikowany operator może później pracować ze wszystkimi typami żurawi przenośnych, bez względu na: markę, udźwig czy wysięg. Wraz z dodatkowym osprzętem, jaki może być zamontowany na pojeździe. 

Co otrzymujesz po zdanym egzaminie? 

 • legitymację UDT – certyfikat uprawniający do pracy z żurawiami przenośnymi, 
 • zaświadczenie i ukończeniu kursu z opisem programu teoretycznego, 
 • zaświadczenie o zdanych psychotestach niezbędnych do pracy na tym stanowisku. 

Uprawnienia otrzymuje się na okres 5 lat, jednak w razie konieczności można je przedłużyć. Warunkiem ku temu jest czynne wykonywane tego zawodu przez minimum 3 lata podczas okresu ważności uprawnień. We wniosku o przedłużenie, należy umieścić formułę: 

„Oświadczam, że wykonywałem(–łam) czynności w zakresie określonym we wskazanym w tym wniosku zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej trzy lata, w okresie ostatnich 5 lat ważności tego zaświadczenia. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”  

Ważną informacją jest to, że wniosek może złożyć wyłącznie osoba, której dotyczą uprawnienia i może zostać złożony wyłącznie do jednostki UDT. „Nowe” pozwolenie na pracę jest ważne kolejne 5 lat. Co również istotne, odnowione uprawnienia są nieważne, dopóki od wystawienia pierwotnego dokumentu nie upłynęło pełne 5 lat.  

Szkolenia przypominające  

obsługa żurawia przewoźnego

Kursy przypominające dla operatorów mających już w posiadaniu uprawnienia UDT pozwalają zaoszczędzić czas, pieniądze i, co najważniejsze, zwiększyć bezpieczeństwo pracy. 

Mogą one dotyczyć różnych kwestii, w zależności od potrzeb klienta. Ich program jest ustalany indywidualnie z kierownikiem zakładu czy brygadzistą i odbywa się w miejscu pracy. 
Najczęściej jednak poruszane zagadnienia to: 

 • środek ciężkości,  
 • bezpieczeństwo podczas pracy z maszyną, 
 • bezpieczeństwo pieszych i widoczność – nierzadko bowiem się zdarza, że pieszy nie zauważy zbliżającego się żurawia, z różnych powodów i może dojść do wypadku. 

Szkolenia przypominające mają na celu eliminacje czynników niebezpiecznych oraz wypadków w pracy. 

Masz pytania lub zdecydowałeś się przystąpić do szkolenia? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, aby ustalić szczegóły.  

Pytania i odpowiedzi

Jakie są wymagania dla operatora żurawi?

Każdy chcący wziąć udział w szkoleniu musi być pełnoletni, mieć minimum podstawowe wykształcenie, brak zdrowotnych przeciwwskazań oraz posiadać prawo jazdy kategorii C.

Czy po zdaniu egzaminu otrzymam certyfikat?

Każdy, kto pozytywnie zda egzamin, dostaje legitymacje UDT będącą jednocześnie uprawnieniami oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu, wraz z psychotestami.

Czego dowiem się na szkoleniu?

Na kursie przekażemy Ci obszerną wiedzę teoretyczną, na którą składają się m.in. funkcje i budowa żurawi, wszystko o napędzie hydraulicznym czy zasady BHP. Ponadto odbędziesz też kurs praktyczny, gdzie nauczysz się sterowania urządzeniem na placu manewrowym. 

Więcej informacji: